เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประวัติ และผลงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รูป intro
Support
Gallery

Language Selection Thai (ภาษาไทย)    Language Selection English (United Kingdom)                                          

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2502
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2533 – 2539  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย
พ.ศ.2539 – 2540  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2541 - 2542  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  (5 ตุลาคม  2541 - 9 กรกฎาคม 2542)
พ.ศ.2546 - 2547  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (18 พฤศจิกายน 2546 – 9 มีนาคม 2547)
พ.ศ.2549  ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2551 – 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551)
พ.ศ.2551 – 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ)
พ.ศ.2554 - 2555  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 สิงหาคม 2554 - 17 มกราคม 2555)
พ.ศ.2555 - 2555  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555)
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (27 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2533 – 2539  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย
พ.ศ.2529 - 2542  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย
พ.ศ.2539 – 2543  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย  (24 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 -  27 มิถุนายน พ.ศ.2543)
พ.ศ.2544 – 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย  (6 มกราคม พ.ศ.2544 -  6 มกราคม พ.ศ.2548)
พ.ศ.2548 – 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย  (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549)
พ.ศ.2551 - 2551  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคพลังประชาชน  (26 มกราคม พ.ศ.2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ.2551)
พ.ศ.2551 – 2554  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย  (2 ธันวาคม พ.ศ.2551 – 2554)
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย  (3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 5 ธันวาคม 2536
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2538
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2531
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2542
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2544
วชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2547
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2551

 

ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon