ประวัติ และผลงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รูป intro
Support
Gallery

Language Selection Thai (ภาษาไทย)    Language Selection English (United Kingdom)                                          

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2502
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2533 – 2539  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย
พ.ศ.2539 – 2540  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2541 - 2542  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  (5 ตุลาคม  2541 - 9 กรกฎาคม 2542)
พ.ศ.2546 - 2547  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (18 พฤศจิกายน 2546 – 9 มีนาคม 2547)
พ.ศ.2549  ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2551 – 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551)
พ.ศ.2551 – 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ)
พ.ศ.2554 - 2555  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 สิงหาคม 2554 - 17 มกราคม 2555)
พ.ศ.2555 - 2555  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555)
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (27 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2533 – 2539  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย
พ.ศ.2529 - 2542  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย
พ.ศ.2539 – 2543  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย  (24 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 -  27 มิถุนายน พ.ศ.2543)
พ.ศ.2544 – 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย  (6 มกราคม พ.ศ.2544 -  6 มกราคม พ.ศ.2548)
พ.ศ.2548 – 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย  (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549)
พ.ศ.2551 - 2551  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคพลังประชาชน  (26 มกราคม พ.ศ.2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ.2551)
พ.ศ.2551 – 2554  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย  (2 ธันวาคม พ.ศ.2551 – 2554)
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย  (3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 5 ธันวาคม 2536
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2538
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2531
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2542
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2544
วชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2547
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2551

 

ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี