เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประวัติ และผลงาน นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

รูป intro
Support
Gallery

Language Selection Thai (ภาษาไทย)    Language Selection English (United Kingdom)                                          


นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร(การทูต)International Instifute of Public Administrstion,Paris
- ปริญญาเอก (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยปารีส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎไทย

ประวัติการทำงาน
- ส.ส.ยโสธร 4 สมัย
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ พรรคเพื่อไทย

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon