เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูป intro
Support
Gallery

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการ 

 

รัฐวิสาหกิจ

 

หน่วยงานในกำกับ

 

องค์การมหาชน

 

หมายเหตุ

หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็นองค์การมหาชน 1 หน่วยงาน

  • สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon