เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

คณะผู้บริหารกระทรวง

รูป intro
Support
Gallery

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวณี มุสิแดง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวง
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวง


 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
รองปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
รองปลัดกระทรวงนายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง


นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงนายอลงกรณ์ เหล่างาม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงนางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
อวศ.
นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการรองปลัดกระทรวง
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันตินายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้ว่าการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทค-
โนโลยีแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาตินายสาคร ชนะไพฑูรย์
รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาตินายประยูร เชี่ยววัฒนา  
ผู้อำนวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ
นายสราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)


นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ปฎิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาตินายบุญรักษา สุนทรธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)นายสมพร จองคำ
ผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)นายรอยล จิตรดอน
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน)นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ศลช.
นายนเรศ ดำรงชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ 

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon