เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

วันที่เผยแพร่
10 กุมภาพันธ์ 2558
เขียนข่าวโดย
ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
Hits
ฮิต : 2813

     ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องซื้อวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปที่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศมาใช้ในการสร้างลู่-ลานกรีฑา และสนามกีฬาเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAFF) กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้าง ลู่-ลานกรีฑา” เพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑาให้ได้ตามมาตรฐานสากล (IAFF) โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพาราและลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย 

     รัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายเร่งด่วนในการใช้ยางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ผลงานของ “ดร.อรสา อ่อนจันทร์” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อลดปริมาณยางในสต็อกของรัฐบาล และดำเนินการสำรวจความต้องการใช้ยางธรรมชาติในเรื่องดังกล่าว โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงได้จัดสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการสร้างลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔๐ คน เข้ารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปยางธรรมชาติ ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ การใช้ยางเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดยาง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
     จากผลการสัมมนาฯ ดังกล่าวมีผู้สนใจและแจ้งความประสงค์จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยา ศาสตร์บริการ จำนวน ๗๘ ราย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มอุตสาหกรรมยาง จำนวน ๔๘ ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ๒๖ ราย ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ต่อไป การฝึกอบรมนี้ ประกอบด้วย ๒ หลักสูตรๆ ละ ๑ วัน โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรการฝึกอบรมเป็นบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการตลอด หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้
     ๑. หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” จำนวน ๘ ครั้งๆ ละ ๑ วันๆ ละ 6 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2558
     ๒. หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” จำนวน ๗ ครั้งๆ ละ ๑ วันๆ ละ 6 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2558
 
     พื้นลู่ลานกรีฑา ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นแรกด้านล่างเป็นชั้นที่ใช้รองรับน้ำหนักของพื้นจะมีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ประกอบด้วยส่วนผสมของพอลียูรีเธนและเม็ดยางดำ โดยสามารถใช้ยางธรรมชาติหรือเม็ดยางครัมบ์ (ขยะยาง เช่น ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ) เพื่อทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ได้ถึง 100% ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
     ส่วนชั้นที่สองด้านบน จะเป็นชั้นที่ใช้สร้างแรงเสียดทานของผู้ใช้กับพื้นสนามกีฬา มีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ประกอบด้วยพอลียูรีเธนและเม็ดยางแดง สามารถใช้ยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ในอัตราส่วน 60 : 40 การ สร้างลู่ลานกรีฑาโดยใช้สูตรที่คิดค้นขึ้นนี้ มีค่าใช้จ่ายตารางเมตรละประมาณ 1,700 บาท เมื่อคำนวณจากต้นทุนยางกิโลกรัมละ 50 บาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในงานทำพื้นลู่ลานกรีฑาในแบบเดิมที่ต้องนำ เข้า คิดเป็นตารางเมตร 2,500 บาท พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 30% สนามกรีฑา มาตรฐานซึ่งมีพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 5 ล้านบาท และที่สำคัญหนึ่งสนามจะใช้ยางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศประมาณ 12 ตัน

ขั้นตอนการเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา
 
 1. ทำความสะอาดและทาขี้ผึ้งที่ถาด
 
2. ผสม isocynate กับ Poltols
 
3. ใส่เม็ดยางดำกวนผสมให้เข้ากัน
 
4. เทลงบนถาดและเกลี่ยให้ได้ระดับทิ้งไว้ให้คงรูปประมาณ 2 ชั่วโมง (ชั้นที่ 1)
 
5. เทส่วนผสมชั้นที่ 2 ทิ้งไว้ให้คงรูปประมาณ 2 ชั่วโมง
 
6.เทส่วนผสมชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นน้ำยางพอลิยูรีเธน
 
7.โรยเม็ดยางแดง
 
8.ชิ้นตัวอย่างพื้นลู่-ลานกรีฑาที่สำเร็จ
 
9. การทดสอบความทนทานพื้นลู่-ลานกรีฑา ด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทก

 
     นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่สนใจสามารถติดตามเข้าร่วมทำข่าวกิจกรรมดังกล่าวได้ที่สถานฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ในวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์ ในวันที่ 19-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และฝึกปฏิบัติ ณ อาคารโรงงานเซรามิก สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและพื้นลานเอนกประสงค์ตามมาตรฐานสากลกำหนด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon