เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2498 การศึกษา ปริญญาเอกนโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management), Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรั
นายชุบ กาญจนประกร
24 พ.ค.2522 - 11 ก.พ.2523
นายเกษม สุวรรณกุล
(รักษาราชการแทน)
10 มี.ค.2524 - 10 มี.ค.2524
นายเล็ก นานา
28 ส.ค.2528 - 10 ส.ค.2529
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
(รักษาราชการแทน)
11 ส.ค.2529- 28 เม.ย.2531
นายพงส์ สารสิน
(รักษาราชการแทน)
2 พ.ค.2531 - 8 ส.ค.2531
นายเจริญ คันธวงศ์
22 พ.ย.2533 - 13 ธ.ค.2533
นายสง่า สรรพศรี
24 ก.พ.2534 - 5 มี.ค.2534 และ 6 มี.ค.2534 - 16 เม.ย.2535
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ
18 ก.ค.2538 - 15 มิ.ย.2539 และ 3 ก.ค.2539 - 6 ต.ค.2541
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
7 ต.ค.2541 - 29 มิ.ย.2542
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
12 ก.ค.2542 - 9 พ.ย. 2543 และ 10 พ.ย. 2543 - 17 ก.พ.2544
นายสนธยา คุณปลื้ม
18 ก.พ.2544 - 6 ต.ค.2545
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
9 ส.ค. 2554 - 27 ต.ค. 2555
การศึกษา พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513 ปริญญาโท การบริหารการประมง Oregon State University สหรัฐอเ
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
28 ต.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2556
ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2502 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
30 มิ.ย. 2556 - 29 เม.ย. 2557
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร(การทูต)International Instifute of Public Administ
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
(ปฏิบัติราชการแทน)
22 พ.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon